Salon Eden

Právní prohlášení

Všechny materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, majetkem Aleny Chytilové.


Na veškeré texty, fotografie, články, dokumenty zveřejněné na těchto stránkách se vztahuje autorské právo a nesmí být bez svolení majitele kopírovány.Pop­řípadě u fotografií bez souhlasu poskytovatele.

Za škody způsobené pohybem na našich stránkách nenese portál žádnou zodpovědnost

Obchodní podmínky pro prodej dárkových poukazů:

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup dárkových poukazu Salonu Eden,konkrétně pro poukazy zobrazené v sekci :dárkové poukazy.S kontakty na Alenu Chytilovou,(od­povědný vedoucí-Salon Eden)Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím a provozovatelem masérských služeb je fyzická osoba podnikající, Alena Chytilová.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (c. 634/1992 Sb.) v platných zněních. Je-li smluvní stranou podnikatel, nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) v platném znění.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy (zakoupením dárkového poukazu) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Je povinností kupujícího kontrolovat znění těchto obchodních podmínek před každým nákupem a obeznámit se s jejich případnými změnami.Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Charakteristika a cena zboží

Zbožím jsou dárkové poukazy, které jsou vystavovány na dohodnutou cenu nebo na konkrétní druh masáže či více služeb dle našeho ceníku.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v ceníku bez výslovného upozornění kupujícího. Případná změna ceny zboží však nemá vliv na celkovou hodnotu již zakoupeného dárkového poukazu.

Objednání a dodání zboží

Dárkové poukazy si můžete objednat telefonicky(267 093 6­86,popř.777902361), nebo mailem(info@salon-eden.cz) Zboží si spotřebitel vyzvedne vždy osobně v místě provedení nabízených služeb, tj.: Salon Eden Vršovická 1429/68, Praha 10 V budově úřadu MČ Praha 10, 5. patro

Platba je uskutečněna vždy v hotovosti při převzetí poukazu.Není možné platit kartou.

Nákup a čerpání dárkových poukazu se řídí následujícími pravidly:

• dárkový poukaz je ceninou, kterou vydává Salon Eden (Alena Chytilová)

• každý dárkový poukaz obsahuje jméno spotřebitele, datum platnosti a službu, kterou na něj lze čerpat nebo částku odpovídající hodnotě poukazu

• platnost poukazu je uvedena v horní části zadní strany s textem, po jejím vypršení poukaz propadá bez nároku na náhradu (v případě dlohodobé nemoci je potřeba dohodnout s odpovědnou osobou-Alena Chytilová prodloužení platnosti!Pokud nebude toto učiněno v době platnosti,není možné dodatečně platnost poukazu prodloužit)

• dárkový poukaz není možné vyměnit za hotovost,ani vyměnit za jakékoliv zboží v Salonu Eden

• dárkový poukaz na službu lze použít pouze jednou

• dárkový poukaz na hodnotu lze použít vícekrát až do vyčerpání jeho hodnoty

• při nedočerpání celé částky uvedené na poukazu nebo plné hodnoty služby uvedené na poukazu nebude poskytnuta náhrada(tzn.pokud zákazník nedočerpá hodnotu poukazu,nemůže požadovat vyplacení zbylé hodnoty)

• prodávající nenese odpovědnost za ztracené či zneužité dárkové poukazy

• pozměňování, kopírování či jiná forma zneužití dárkových poukazu jsou trestné. V případě, že bude mít prodávající pochybnosti o pravosti poukazu použitého při nákupu, vyhrazuje si právo na pozdržení vyřízení objednávky do doby než ověří pravost poukazu s osobou, která poukaz zakoupila

• na poukazech není vyznačeno jméno majitele (pokud tomu není jinak na přání kupujícího), uplatnit jej může osoba, která jej odevzdá na místě čerpání(tzn.poukazy jsou přenosné)

• služby uvedené na platném poukazu lze čerpat pouze v : Salon Eden- Vršovická 1429/68, V budově B- úřadu MČ Praha 10, 5. patro

• je nutné provést rezervaci termínu čerpané služby předem : tel: +420 267 093 686, info@salon-eden.cz

• zrušení rezervace oznámené méně než 24 hodin předem bude mít za následek propadnutí poukazu

Nabídka masážních služeb Salonu Eden

X

Salon Eden dále nabízí

X